Gørløse Vandværk

Nyheder


22-07-2019

Ekstraordinær generalforsamling

Gørløse Vandværk I/S indkalder herved til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
onsdag den 14. august 2019 kl. 19.00 i Gørløse forsamlingshus, Hovedvejen 28, 3330 Gørløse

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Afstemning om vedtægtsændring i forbindelse med ændring fra I/S til AMBA
3. Eventuelt.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen


18-05-2019

Vandværkets rentvandstanke skal inspiceres og repareres

Det sker fra på mandag den 20. maj
Når vi pumper vandet op fra vores boring bliver det iltet og herefter ledt videre til vores rentvandstanke. Disse tanke skal inspiceres og evt. repareres med mellemrum.
Det skal vi i gang med på mandag den 20. maj og arbejdet forventes at vare mindst 3 uger.

Men arbejdet kan nok ikke gennemføres uden enkelte gener !!
I den periode arbejdet står på, får vi vand fra Hillerød Forsyning, som vi har en forbindelsesledning til.
Processen med omlægning til forbindelsesledning fra Hillerød kan desværre give dels lidt driftsforstyrrelser og dels lidt ændring på vandets farve/udseende.
Men vi kan garantere jer, at den mikrobiologiske kvalitet er som den skal være. Ingen bør derfor være bekymret for vandets sundhedskvalitet som sådan.
Vi vil gøre alt hvad der står i vores magt, for at få gennemføre omskiftning og inspektion med mindst mulige gener, men vi beder på forhånd om forståelse for nødvendigheden af arbejdet.
Hvis der er spørgsmål, er i velkommen til at kontakte enten Jesper Lund Nielsen på tlf. 20 28 88 15 eller undertegnede på tlf. 21 81 50 65.
Mogens Jacobsen
Formand


28-02-2019

Generalforsamling 2019

Tirsdag den 26. marts kl. 19.00
holder vandværket ordinær generalforsamling i Forsamlingshuset.

På hjemmesiden kan du finde årsregnskabet, som vil blive præsenteret på generalforsamlingen og fremlagt til godkendelse.
Ligeledes kan du finde et sæt vedtægter, som vil blive fremlagt som bestyrelsens forslag, med henblik på, at få omdannet vandværkets selskabsform fra det nuværende Interessent selskab (I/S) til et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.).
Der er flere forhold som gør, at vi skal have lavet selskabsformen om, det vil der blive nærmere redegjort for på generalforsamlingen, men alene det, at vi i dag rent faktisk kører på lånt tid med en ukorrekt benævnelse i Selskabsstyrelsen gør, at der skal ske en omlægning, med mindre interessenternes selvangivelse også skal have input fra vandværkets over- eller underskud.
Alle interessenter hæfter solidarisk som det er i dag, men med den nye selskabsform vil andelshaverne og det vil sige dem der har en andel i vandværket, ikke kunne gøres ansvarlige for noget økonomisk, ud over det forbrug der måtte være.
Vi håber du vil sætte dig ind i det fremlagte og at du vil/kan afsætte et par timer af til at lytte og deltage i diskussionen på generalforsamlingen.
Vel mødt!
Thorkil Ambrosen
Formand


10-01-2019

GØRLØSE VANDVÆRK OVERGÅR TIL ÅRLIG VANDREGNING

En enig bestyrelse har besluttet at lade vandregningen overgå til én årlig opkrævning i stedet for to gange. På denne måde kan der spares en del arbejde og penge på administrationen. Over halvdelen af vandværkerne i Hillerød udsender regninger en gang årligt.
I de kommende dage udsendes årsopgørelsen for 2018, med baggrund i de elektronisk aflæste vandmålere. Årsopgørelsen indeholder slutafregning for 2018 og a conto betaling for 2019.
Vandregningen i januar bliver så for HELE 2019.
Vi håber I vil tage godt imod denne ændring, som er med til at gøre administrationen billigere.
Thorkil Ambrosen, formand
Erling Nielsen, kasserer


19-12-2018

GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR

Bestyrelsen for Gørløse Vandværk I/S ønsker alle interessenter og vandforbrugere i Gørløse en GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR

Et specielt år
Som det er alle bekendt, har dette år i vandværkets historie været et af de mere specielle. Der har været afholdt en ordinær og to ekstraordinære generalforsamlinger. Den fungerende bestyrelse blev med et markant flertal væltet og en ny bestyrelse tog over fra den 17. april.

Et nødvendigt oprydningsarbejde
Det oprydningsarbejde, som bestyrelsen har været igennem, har vist sig at have været af største nødvendighed både med hensyn til vandværkets økonomi og med hensyn til bevarelse af vandværket fremadrettet.

En stor tak til kontant opbakning
Vi vil gerne takke for den meget klare og kontante opbakning, der har været givet udtryk for på generalforsamlingerne og til denne bestyrelse. En opbakning til bl.a. at få ændret på forskellige forhold omkring ledelsen af vandværket, herunder at få professionaliseret administrationen.

En ny generalforsamling
I løbet af marts måned 2019 vil der blive afholdt generalforsamling, dato er endnu ikke fastlagt. Interessenter som måtte ønske særlige sager behandlet her, bedes om i henhold til vedtægterne, at fremsende disse forslag skriftligt til bestyrelsen inden udgangen af januar måned.

Thorkil Ambrosen
Formand


Kontakt


Drift af vandværk & ledningsnet

Jesper Lund Nielsen
teknisk support på vandværket
20288815 / 95276106
jesperlund3B@gmail.com

 

Formand
Mogens Jacobsen
Engvej 36
3330 Gørløse
21815065
mogens-jacobsen@mail.dk

 

Næstformand
Erling Nielsen
Gørløsegårdsvej 22
3330 Gørløse
23418552
jamiefinans@post.tele.dk 

 

Regnskab og forbrugerafregning
Vandværkskontoret
c/o Ullerød Vandværk
2634 3800 / 4826 6517
kontor@gorlosevand.dk

Denne hjemmeside bruger cookies - Accepter - Om cookies